Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. > Výsledky vědecko – výzkumné činnosti

Z vědecko – výzkumných prací bych rád seznámil zájemce se studií, která se zabývá problémem efektivity a kvality dalšího zvláště profesního vzdělávání. Jen pro určitou vstupní orientaci. Efektivita je chápána jako míra dosažení stanovených didaktických cílů v kurzech či soustavném vzdělávání. Kvalita je chápána jako míra uplatnění poznatků, dovedností či návyků, které získali absolventi vzdělávacích akcí. Materiál zpracovaný v rámci projektu Inovační voucher Ministerstva průmyslu a obchodu předkládám v plném znění. Má dvě části. Prvním je odborná, přehledová studie zahrnující široký rozsah různých zdrojů z celého světa. Druhá část je metodický materiál vypracovaný a ověřený akademickými pracovníky Univerzity Jana Amose Komenského a Vysoké školy obchodní přímo v praxi vzdělávání společnosti Poradkyně, s.r.o. v Karlových Varech.