Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. > Aktuální ublikace

Management pracovního výkonu
Má publikace Management pracovního výkonu se objeví v krátké době na trhu. Je výsledkem více než sedmileté práce a snaží se zmapovat faktory, které ovlivňují pracovní výkonnost člověka. Snažil jsem se na základě rozsáhlých odborných rešerší i na základě mezinárodních výzkumných projektů podrobit zkoumaný problém pečlivému rozboru a nalézt v něm určité kauzality. Je evidentní, že na problémy pracovní výkonnosti se nelze dívat jen normativním pohledem, ale také prizmatem zdravého rozumu. V tomto kontextu se žádoucí úroveň pracovního výkonu generuje nejen systémem disciplíny a donucení, ale je většinou výsledkem komunikačního procesu mezi manažery a pracovníky. Je symptomem současné doby, že existence a rozvoj firem, institucí a organizací je vázána na žádoucí úroveň pracovního výkonu lidí. Pracoviště každého z nás se stává místem konkurenčním a o úspěchu či neúspěchu rozhodují schopnosti každého z nás. Není proto od věci mít přehled o faktorech, které na pracovní výkon působí. Ať již jde o makroekonomické, podnikové či individuální jevy. O toto se moje práce právě snaží. Je určena všem, koho problematika pracovního výkonu zajímá ať již z jakékoliv potřeby. V České republice je po překladu práce Michaela Armstronga a práci Josefa Koubka třetí na dané téma. Publikace nebude distribuována v knihkupectvích. Zájemci si mohou publikaci Management pracovního výkonu přímo objednat u nakladatele tj. firmy Ohře – Media. Bližší informace najdete na webu Ohře media.

Lidské zdroje a personální management.

Společně s kolegou docentem Pavlem Krpálkem jsme vydali v nakladatelství Academia přímo v péči pana ředitele Jiřího Padevěta práci, která řeší vztah mezi konceptem lidských zdrojů a teorií i praxí personálního managementu. Text práce se soustředí na propojení vědeckého poznání a praxe řízení lidí v podnikovém prostředí. Zabývá se systémovým pojetím podnikových činností, možnostmi využití jednotlivých složek lidského kapitálu pro vyšší výkonnost pracovníků či osvědčenými nástroji personálního managementu. Publikace také kriticky reflektuje jev praxe nazývaný falešný liberalizmus v řízení lidských zdrojů. Řada manažerů je totiž přesvědčena, že lidé podají optimální, žádoucí výkon jen tehdy, když jsou silně motivováni a stimulováni ve své práci. Vzdělání a odbornost stojí v tomto konceptu na „vedlejší koleji“ přednost mají kompetence, tj. schopnosti lidí vykonávat pracovní činnosti při silné vnitřní i vnější motivaci. Práce Lidské zdroje a personální management představuje problematiku v trochu jiném světle než jsou u nás tradiční publikace Michaela Armstronga a Josefa Koubka a dalších. Publikace má u čtenářů velký úspěch a proto se autoři rozhodli napsat volně navazující druhý díl nazvaný „Znalostní společnost a personální management“, který vyjde na počátku roku 2019.

Problémy současného vzdělávání

S mojí dcerou PhDr. Radkou Lőwenhőfferovou, MBA vydáváme v těchto dnech knihu, která se snaží zmapovat problémy celé šíře oblasti celoživotního vzdělávání a učení. Práce reaguje na trend, že český systém vzdělávání je v současné době předmětem poměrně časté kritiky ze stran odborníků i široké veřejnosti. Různé studie dochází k závěrům, že české školství stagnuje, je příliš vázáno na tradici sahající k časům Rakouska Uherska a po společenských změnách v roce 1989 neprošlo zásadním transformačním procesem. Je skutečností, že se v českém vzdělávání nakupila v polistopadovém vývoji řada problémů. Jen namátkou lze uvést některé zásadní. V předškolní výchově je edukace dětí málo kvalitní a dostupná. V základním školství se objevuje rozdílnost úrovně vzdělávání v některých školách i v regionech. Zaměstnavatelé si pravidelně stěžují, že úroveň absolventů některých učebních oborů, středních odborných i vysokých škol není na jimi požadované úrovni. Další vzdělávání, zejména profesního charakteru se jeví jako málo efektivní, přeregulovaný systém. Vzdělávání seniorů, tolik důležité pro duševní zdraví této části populace je naopak velmi roztříštěné apod. Tak by se mohlo pokračovat dále.

V médiích elektronických i klasických se objevují články názory dehonestující úlohu vzdělávání v současné společnosti. Velké publicity se dostává jedincům, kteří ve svém oboru dosáhli životních úspěchů (herci, sportovci), přičemž absolvovali jen základní školu nebo nechodili do školy vůbec (absolvovali tzv. domácí vzdělávání). Zpochybňována je i odbornost lidí, jejíž základy nepochybně vznikají v školním vzdělávání. Hodně lidí pracuje i ve zcela jiném oboru, než vystudovali a často se objevuje tvrzení, že všechno se dá naučit v praxi a nabýváním zkušeností.

Předložená publikace směřuje k určitému vhledu do teorie i praxe výchovy i vzdělávání. Snaží se jednotlivé oblasti této důležité problematiky mapovat, nastínit možná řešení stávajících problémů a některé otázky otevřít. V první části je analyzována hlavně současná realita, kdy výsledky vzdělávání na základních a středních školách zásadně ovlivňují sociálně – ekonomické podmínky života žáků a studentů. V druhé části je učiněn pokus o shrnutí názorů na charakter současné vzdělanosti. Přínosem školního vzdělávání se stále více stávají kompetence vztahující se k profesi absolventů i k jejich životu ve společnosti. Třetí část zkoumá problém elektronizace vyučování a učení zasahující do primárního, sekundárního, terciálního i dalšího vzdělávání. Čtvrtá kapitola se zabývá specifiky učení dospělých ať již jde o oblast profesního, zájmového či občanského vzdělávání. Závěr práce je věnován možným scénářům dalšího rozvoje komplexního systému výchovy a celoživotního vzdělávání v České republice.