Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. > Publikační, vědecko – výzkumná a tvůrčí činnost (výběr)

Publikační činnost v období 2010 - 2018)

MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Řízení vzdělávacího procesu. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 323 s. ISBN 978-80-7357-581-6 (monografie)

MUŽÍK, J. Human eröforrások fejlesztésének támogatása a kiš és középvállalkozásoknál csehoszágban. CEO 4/2010, roč. 4, Kiada a Percept – Power Kft. Budapest, s. 2-7. ISSN HU-1586-1392 Odborný článek v americkém karentovaném časopise vycházejícím v Budapešti

MUŽÍK, J., EGEROVÁ, D. Aplikace metody Delphi při externím stanovení faktorů ovlivňující efektivnost E-leaningu ve vzdělávání pracovníků v malých a středních podnicích. Ekonomie a Management č. 2/2010. Technická univerzita v Liberci. ISSN 1212-3609, s. 137 – 150, podíl 50%. Odborný článek v recenzovaném karentovaném časopise.

MUŽÍK, J. Profesní kompetence v kontextu pracovní pozice. In VETEŠKA, J. Perspektivy učení a vzdělávání v evropském kontextu. Praha: UJAK, 2011. ISBN 978-80-7452-022-8, s. 68-87

MUŽÍK, J. Principy, formy a metodika vzdělávání dospělých. Praha: Centrum andragogiky a Česká andragogiská společnost, 2011. ISBN 978-80-904899-25

MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Ekonomické, společenské, metodologické a andragogické aspekty. Praha: Wolters – Kluwer, 2012. 360 s. ISBN 978-80-7357-738-4 (monografie)

MUŽÍK, J., MUŽÍK, M. Profesní kompetence v kontextu pracovní pozice. In Veteška J. Perspektivy učení a vzdělávání v evropském kontextu. Praha: UJAK, 2012. s. 41-55. ISBN 978-80-7452-022-8

MUŽÍK, J. Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Manažer 1/2012, roč. 5, s. 19-22. ISSN 1803- 5213 Odborný článek v recenzovaném časopise

MUŽÍK, J. Management pracovní výkonnosti. In Management podnikania a vecí verejných. Bratislava: Slovenská akademie manažmentu, 2012. ISBN 978-80-970759-2-7. s. 59-65. Mezinárodní kolektivní monografie

MUŽÍK, J. Mýty, polopravdy a nepravdy kolem vzdělání a dalšího vzdělávání. In VETEŠKA, J., SALIVAROVÁ, J. Vzdělávání dospělých. Příležitosti a úskalí v globalizovaném světě. Praha: Educa Service, 2013. ISBN 978-80-87306-12-3. s. 32-42

MUŽÍK, J. Vzdělávání pracovníků jako faktor bezpečnosti firmy v podnikatelském prostředí. In KŘÍDA, J. Bezpečnost firmy a podnikání. Praha: BIVŠ, 2013. ISBN 978-80-7265-227-3 Kolektivní monografie

MUŽÍK, J. Trendy a problémy v podnikovém vzdělávání. In Veteška, J. a kol. Trendy a možnosti dalšího profesního vzdělávání. Praha: Česká andragogická společnost, 2013. ISBN 978-80-905-460-0-4. s. 31 - 51

MUŽÍK, J. Wsparcie rozwoju zasobow ludzkich v malych a i srednich przedsiebiorstwach w RC, Sprawodzanie z bodów naukowych. 13 s. http://pl.wikipedia.org./wiki/mu%C5%BE%C3 %ADk_jaroslav 8.01.2013 12,49

MUŽÍK, J. K současnému pojetí vzdělání a dalšího vzdělávání. Praha: MJF Press a sdružení Národní panel vzdělávání. 2014. EAP 683271, 62 s. Recenzovaná odborná studie – projekt MŠMT.

MUŽÍK, J. Institucionalizace podnikového vzdělávání. In Acta Andragogika 4. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2014. ISBN 978-80-223-3541-6. s. 44-62

MUŽÍK, J. Využití marketingu v dalším vzdělávání. In MUŽÍK, J., RATAJ, M., BEDNÁŘ, V. Vybrané aspekty marketingu dalšího vzdělávání. Praha: Česká andragogická společnost, 2015. ISBN 978-80-905-460-2-8. s. 9-53

MUŽÍK, J. Problémy významu vzdělanosti v současné společnosti. Military Forum č. 1/2015. Praha: Svaz DaP, 2015. ISSN 1804-6568, s. 8-13 Odborný článek v mezinárodním recenzovaném časopise vycházející kromě Česka i v Polsku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Slovensku, SRN a Švýcarsku

MUŽÍK, J. Vysoké školy a jejich role ve společnosti. In Je andragogika opravdu věda aneb jak mohu přispět ukotvení andragogiky. Ostrava: Erudia Patrio, 2015. ISBN 978-80-905240-5-7. s. 8-15

MUŽÍK, J. University education in the proces of transformation of the Czech republic to a market economy www.reviewarticle.org. 6 s. Odborná studie na recenzovaném webu ESHS – Economy – Social – Humanities – Science, Ohře – Media a New York University, 2015

MUŽÍK, J. About the current concept of didaktics and adult didaktics, respectively. In BENEŠ, M., MUŽÍK, J., DEMJANENKO, M. (eds.) The application of andragogy in various areas of sound life. Praha: MJF, 2016. s. 7- 27. ISBN 978-80-86284-99-6

MUŽÍK, J. Současné problémy didaktiky dospělých. In MUŽÍK, J., BENEŠ, M. (ed.) Aplikace andragogiky v různých oblastech společenského života. Žatec: Ohře Media, 2016. ISBN 978-80-906287-5-5

MUŽÍK, J. Management pracovního výkonu. Žatec: Ohře Media, 2016. ISBN 978-80-906287-4-8 Monografie

MUŽÍK, J., KRPÁLEK, P. Lidské zdroje a personální management. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2773-3 Monografie

MUŽÍK, J. Náměty pro diskuze o problémech vzdělávání (odkaz Jana Amose Komenského). Karviná: Vysoká škola manažerská Varšava, Fakulta Jana Amose Komenského, 2017. Sborník z mezinárodní vědecké konference.

MUŽÍK, J. A dogolzók képesítésének és az emberek vezetéséhez szükseges kompetent hozzáállás aktuális kérdései.

MUŽÍK, J. Képzés és továbbképzés a gazdasági válság körülményei között.

MUŽÍK, J. Internet és annak alkalmazása – egy eszköz a főiskolák marketing – kommunikációjához a cseh köztársaságban

(dílčí studie v rámci výzkumu na Univerzitě Debrecen)

MUŽÍK, J. Kutatási tanulmány. Debrecen: Debreceniegyetem – Gazdaságtudományi KAR, 2017 (závěrečná zpráva z výzkumu)

LŐWENHŐFFEROVÁ, R., MUŽÍK, J. Problémy současného vzdělávání. Praha: Národní panel vzdělávání a MSF, 2018, monografie (v tisku)

MUŽÍK, J. Debrecínská případová studie. (připraveno k tisku)

MUŽÍK, J., KRPÁLEK, P. Znalostní společnost a personální management. (připraveno k tisku)

 

Mezinárodní základní vědecký výzkum

„Procesy inštitucionalizácie vzdelávania dospelých na Slovensku – analýza vízií, cieľového zamerania, vývojových etáp, európskeho kontextu, súčasného stavu a trendov inštitucionalizácie edukácie dospelých“, Vega MŠ SR č. 1/0386/11, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, J. Mužík, spoluřešitel, řešitelské období 2012 – 2014

„Analýza nástrojů ke kontrole intenzity práce v podmínkách ekonomické krize“ GRR III/V, Demokritova univerzita v Thrákii, Komotini Řecko, J. Mužík řešitel za Českou republiku, řešitelské období 2013 – 2015

„Alternativní formy vzdělávání z hlediska teorie a praxe vzdělávání“. (Výzkumný úkol č. EDP 1682)

„Didaktika a e-didaktika – inovace vzdělávacích procesů“. (Výzkumný úkol č. EDP 0327)

„Nové výzkumné tematické okruhy z hlediska doživotního vzdělávání a školení“. (Výzkumný úkol EDP č. 2421)

Univerzita Debrecen – Fakulta ekonomických věd, J. Mužík jako vedoucí vědecký řešitel, řešitelské období 2016 – 2018

 

Vývojové a inovační projekty

„Tvorba vzdělávacích modulů/ aplikací“ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, CzechInvest, Thema Consulting. J. Mužík – spoluřešitel, řešitelské období 2011 – 2013

„Český systém kvality v cestovním ruchu“ Rezortní výzkumný projekt Ministerstvo pro místní rozvoj, Euroconsultants, J. Mužík spoluřešitel, řešitelské období 2013 - 2015

„Metodika zjišťování efektivity a kvality dalšího profesního vzdělávání“ Rezortní výzkumný projekt Inovační voucher Ministerstvo průmyslu, Poradkyně, s.r.o., J. Mužík, hlavní řešitel, řešitelské období 2016 - 2018

„Středoevropská vysokoškolská Aliance“, projekt Akademie médií Bratislava, řešitelské období 2017 – 2018, J. Mužík, hlavní řešitel

„Rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků Univerzity Jana Amose Komenského“ (výzkumný úkol KA 2.1. UJAK, řešitelské období 2017 – 2019

 

Vypracované studie

„Inovace ve vysokoškolské výuce“ (příklady dobré praxe ze zahraničí)

„Řízení didaktického potenciálu vysokoškolských učitelů“ (úvahy k diskuzi)

„Koncepty využití sociálních sítí na britských a amerických univerzitách“

„Strategický management vysokých škol“

„Analýza aktivit českých vysokých škol v dalším vzdělávání“

„Univerzita v postmoderním světě – hrozby, nové role a výzvy“

„Úvahy nad minulostí, současností a budoucností univerzitního vzdělávání“

 

Vystoupení na mezinárodních konferencích

MUŽÍK, J. Sociální a ekonomické aspekty celoživotního vzdělávání a učení. Konference Andragogika 2013, UJAK, listopad 2013

MUŽÍK, J. Mýty, polopravdy a nepravdy kolem vzdělání a dalšího vzdělávání. Konference AIVD, Praha, září 2013

MUŽÍK, J. Vzdělání a další vzdělávání jako výkonnostní potenciál zaměstnanců ve firmách. Konference BIVŠ, Praha, únor 2013

MUŽÍK, J. Náměty k diskuzi o roli vysokých škol ve společnosti a ekonomice. Konference Andragogika 2014, UJAK, prosinec 2014

MUŽÍK, J. Vysoké školy a jejich role ve společnosti. Konference UJAK, březen 2015

MUŽÍK, J. Aktuální a nová témata didaktiky z pohledu celoživotního vzdělávání a učení. Česká andragogická společnost, Konference Andragogika 2015, prosinec 2015

MUŽÍK, J. K současnému pojetí didaktiky, resp. didaktiky dospělých. Konference České andragogické společnosti a SEMIS, duben 2016

MUŽÍK, J. Náměty pro diskuze o problémech vzdělávání (odkaz Jana Amose Komenského) Mezinárodní odborná konference k 425. Výročí narození J. A. Komenského. Vysoká škola manažerská Varšava, Fakulta Jana Amose Komenského, Karviná, březen 2017